🇺🇦 UA

Statut fundacji

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja „Medyczna Solidarność” zwana w dalszej części statutu
Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym rep. A nr 2350/2021 przed Joanną Gawron
Jedlikowską, notariuszem we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej położonej przy ul.
Ofiar Oświęcimskich 41/43 lok. 229 we Wrocławiu, przez fundatorów w osobach
Wołodymyra Popławskyj i Piotra Zbigniewa Rykowskiego, działa na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach ( tj. Dz. U z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi
zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.


§ 2
Fundacja, dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się nazwą w językach obcych.


§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Jeżeli
będzie to uzasadnione realizacją celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały w kraju oraz przedstawicielstwa za
granicą.


§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 5
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może posiadać własne znaki lub dokumenty identyfikacyjne oraz wydawać
legitymacje.
3. Fundacja może ustanawiać własne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw sportu i
turystyki.


§ 7
Cele Fundacji są następujące:
a) organizowanie przyjęć edukacyjnych, kulturowych, zapoznawczych, turystycznych,
badawczych, młodzieżowych, sportowych, przyrodniczych, politycznych,
dyplomatycznych a także współpracy dwustronnej w programach pomocy
humanitarnej i innych
b) przyczynianie się do rozwoju turystyki na terenie krajów wschodniego kręgu
kulturowego, przy czym przez pojęcie krajów wschodniego kręgu kulturowego rozumie
się zwłaszcza kraje wyodrębnione z dawnego związku socjalistycznych republik
radzieckich
c) przyczynianie się do rozwoju poziomu i dostępności opieki medycznej na terenie RP, w
tym zwłaszcza miasta Wrocławia, a także terenie krajów wschodniego kręgu
kulturowego,
d) ułatwianie i promowanie współpracy między organizacjami polskimi i zagranicznymi, w
tym zwłaszcza krajów wschodniego kręgu kulturowego,

e) pomoc w renowacji i konserwacji dziedzictwa kulturowego i wartości historycznych, f)
rozwój standardów i dostępności opieki medycznej dla obywateli polskich oraz obywateli
krajów wschodniego kręgu kulturowego na terenie RP, w tym miasta Wrocławia,
g) wspieranie polskiej społeczności w krajach wschodniego kręgu kulturowego i
społeczności wschodniego kręgu kulturowego w Polsce w rozwiązywaniu problemów,
h) promowanie współpracy dwustronnej w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, w
procesie integracji europejskiej państw wschodniego kręgu kulturowego. i) promowanie
dziedzictwa kulturowego krajów wschodniego kręgu kulturowego w Polsce i kultury
polskiej w krajach wschodniego kręgu kulturowego, organizowanie kulturalnych imprez,
seminariów, koncertów i wymian z Polski do krajów wschodniego kręgu kulturowego i z
tychże krajów do Polski uczniów, artystów, naukowców, przedsiębiorców, pracowników.
j) wspieranie ochrony praw i wolności człowieka, promowania ochrony praw człowieka w
rozwoju efektywnej współpracy pomiędzy państwami wschodniego kręgu kulturowego
a Polską,
k) ochrona i reprezentowanie interesów członków organizacji w państwowych
samorządach, lokalnych organizacjach oraz w organizacjach pozarządowych i
międzynarodowych,
l) pomoc osobom niepełnoletnim, emerytom, samotnym rodzicom i dzieciom, osobom
niepełnosprawnym, rodzinom o niskich dochodach, rodzinom poległych żołnierzy, w
rozwiązywaniu problemów humanitarnych, praw człowieka i programów społecznych,
m) tworzenie dla młodszego pokolenia warunków do autoekspresji i autokreacji,
wspieranie harmonijnego rozwoju współczesnego światopoglądu, moralnych i
szlachetnych idei młodego pokolenia, a także wsparcie dla uzdolnionych dzieci i
młodzieży.
n) rozwijanie wielostronnych kontaktów biznesowych, wymiany informacji i doświadczeń.


§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie przyjęć edukacyjnych, kulturowych, zapoznawczych,
turystycznych, badawczych, młodzieżowych, sportowych, przyrodniczych,
politycznych, dyplomatycznych a także współpracy dwustronnej w programach
pomocy humanitarnej i innych;
b) promowanie i wspieranie praw człowieka, zasad demokracji (ONZ i standardów
Rady Europy) na których opierają się instytucje demokratyczne, procesy,
wartości i kultury polityczne i programy wspierające z Unii Europejskiej,
c) współpracę z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, krajowymi i
zagranicznymi,
d) współpracę z podmiotami świadczącymi usługi opieki medycznej na terenie RP,
celem zwiększenia dostępności i jakości tychże usług bez bariery lingwistycznej
na rzecz obywateli krajów wschodniego kręgu kulturowego na terenie RP, w
tym zwłaszcza miasta Wrocławia, jak i prowadzenie tego rodzaju działalności, e)
współpracę z podmiotami świadczącymi usługi i prowadzącymi działalność w
zakresie farmacji, celem zwiększenia dostępności opieki farmakologicznej
pozbawionej bariery lingwistycznej dla obywateli krajów wschodniego kręgu
kulturowego na terenie RP, w tym zwłaszcza miasta Wrocławia,
f) tworzenie podstaw do ściślejszej współpracy między miastami w Polsce i w
krajach wschodniego kręgu kulturowego poprzez ustanowienie “miast
partnerskich”.
g) promowanie współpracy dwustronnej, stosunków dwustronnych i wspólnych
projektów dotyczących rozpowszechniania informacji za pośrednictwem
Internetu i mediów;
h) realizowanie programów z Unii Europejskiej i innych organizacji
międzynarodowych, w Polsce i krajach wschodniego kręgu kulturowego, praw
człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie programów publicznych, i)
realizowanie programów edukacyjnych i charytatywnych,
j) organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, k) zdobywanie
dotacji i pomocy finansowej dla realizacji odpowiednich programów,
l) prowadzenie programów naukowych i edukacyjnych w celu rozwoju współpracy
pomiędzy uczelniami wyższymi,
m) realizowanie programów wsparcia dla biznesu do wspierania współpracy
między zagranicznymi i polskimi przedsiębiorcami,
n) ochronę ekologii i środowiska,
o) organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, szkoleń, wystaw, dyskusji, wycieczek i innych wydarzeń,
p) nawiązywanie bliskich kontaktów z zagranicznymi partnerami, współpracę z
zagranicznymi organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie
rozwoju poznawczego międzynarodowych organizacji pozarządowych,
q) współpracę z zagranicznymi i lokalnymi agencjami rządowymi, podobnymi
organizacjami, przedstawicielami innych organizacji sponsorujących osobistości
świata medycyny, wspieranie rozwoju medycyny,
r) współpracę z organizacjami i instytucjami i osobami fizycznymi oraz osobami
prawnymi w kraju i poza jego granicami,
s) aktywizację społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich,
t) zdobywanie środków finansowych na rzecz rozwoju, w tym pozyskiwanie
sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych i zbiórek, w tym
internetowych,
u) skupienie wokół idei Fundacji działaczy, przedstawicieli biznesu w kraju i za
granicą,
v) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku
publicznego,
w) prowadzenie działalności not for profit, mającej na celu gromadzenie środków
na realizację pozostałych celów fundacji,
x) organizowanie wzajemnych wizyt z Polski do krajów wschodniego kręgu
kulturowego i z tychże krajów do Polski.
2. Cele opisane w ustępie 1 niniejszego paragrafu Fundacja realizuje także poprzez:
a) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
b) inicjowanie i pozyskiwanie wsparcia logistycznego, administracyjnego oraz
intelektualnego.


§ 9
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
Statucie.


§ 10
Dla osiągnięcia celów opisanych w § 8 Statutu, Fundacja może pozyskiwać środki od
osób fizycznych i prawnych oraz z funduszy Unii Europejskiej a także współdziałać w tym celu
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.


§ 11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w
zakresie:
a) 55. Zakwaterowanie
b) 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem
c) 58. Działalność wydawnicza
d) 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych
e) 60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych f) 62. Działalność
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana
g) 63. Działalność usługowa w zakresie informacji
h) 70. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
i) 72. Badania naukowe i prace rozwojowe
j) 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
k) 77. Wynajem i dzierżawa
l) 78. Działalność związana z zatrudnieniem
m) 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane n) 82.
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
o) 85. Edukacja
p) 86. Opieka zdrowotna
q) 87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
r) 88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania
s) 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
t) 91. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z
kulturą
u) 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
v) 94. Działalność organizacji członkowskich
w) wykreślony.


§ 12
1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest bezpośrednio przez Fundację lub
przez wyodrębniony organizacyjnie i finansowo Zakład lub spółkę zależną.
2. Zakład jest jednostką organizacyjną Fundacji i podlega Zarządowi Fundacji.
3. Decyzję o ustanowieniu lub likwidacji Zakładu podejmuje Zarząd.
4. Zakład zarządzany jest jednoosobowo przez kierownika Zakładu powoływanego i
odwoływanego przez Zarząd Fundacji lub przez wieloosobowy Zarząd Zakładu
powoływany przez Zarząd Fundacji.
5. Sposób i systematykę zarządzania Zakładem określa regulamin organizacyjny ustalany
przez Zarząd Fundacji.


§ 13
Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie celów statutowych.


§ 14
1. Majątek Fundacji stanowią: wkład pieniężny Fundatorów w kwocie pieniężnej
wynoszącej 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) tworzący fundusz
założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 50 000,00 złotych.


§ 15
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) majątku Fundacji,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dotacji,
d) zbiórek, imprez publicznych, loterii,
e) prowadzonej działalności gospodarczej,.


§ 16
Majątek Fundacji może służyć wyłącznie do bezpośredniej lub pośredniej realizacji
celów statutowych Fundacji.


§ 17
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.


§ 18
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmiot określający warunki przyznania i
wykorzystania dotacji, darowizny, spadku lub zapisu nie postanowi inaczej. 2. Wniesienie na
rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może być
uhonorowane tytułem „Honorowego Członka Fundacji”


§ 19
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 20
1. Fundatorzy mogą w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności
Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany udostępnić osobom kontrolującym oraz innym
osobom upoważnionym przez Fundatorów do przeprowadzenia kontroli wszelkie
informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.


§ 21
Organami Fundacji są :
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji /dalej: Zarząd/.


§ 22
Rada Fundacji jest organem opiniodawczo – nadzorczym Fundacji.


§ 23
Do kompetencji Rady Fundacji należą:
a) Zmiana Statutu,
b) Powoływanie i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
c) Tworzenie nowych organów Fundacji, których zasady funkcjonowania i kompetencje
określa uchwała, w której zostają powołane ,
d) Podejmowanie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
e) Opiniowanie strategii programowej Fundacji zaproponowanej przez Zarząd, f)
Nadzorowanie prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
g) Uchwalanie planów rocznych Fundacji,
h) Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, i)
Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu oraz udzielanie mu
absolutorium,
j) Uchwalanie, zmienianie regulaminów przyznawania nagród i stypendiów,
k) Ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
l) Uchwalanie regulaminów organizacyjnych,
m) Powoływanie oddziałów i przedstawicielstw poza siedzibą Fundacji na wniosek
Zarządu.
n) Przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji na wniosek
Zarządu.


§ 24
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
2. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i
nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji.


§ 25
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd
podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone w statucie dla innych organów
Fundacji.


§ 26
Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.


§ 27
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem.


§ 28
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, odwołania, rezygnacji,
śmierci członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych
przyczyn.
2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu, Fundatorzy niezwłocznie,
uzupełniają skład Zarządu.


§ 29
1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, lub działający w jego imieniu Wiceprezes,
który przewodniczy obradom oraz koordynuje pracę Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu mogą
być zwołane również na pisemny wniosek któregokolwiek z Fundatorów.


§ 30
1. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Zarządu.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i jej reprezentowania upoważnieni są w
przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku
Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający łącznie z co najmniej jednym
członkiem Zarządu.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.


§ 31
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja reprezentowana zgodnie z
zasadami reprezentacji opisanymi w Statucie składa oświadczenie w imieniu Fundacji o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile wartość masy spadkowej jest dodatnia.


§ 32
Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:
a) Opracowanie planów rocznych i strategii programowej Fundacji, w tym planów
finansowych,
b) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z
działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach, a następnie przedstawianie ich
Fundatorom, jak i podawanie sprawozdań do wiadomości publicznej poprzez ich
publikację na stronie internetowej Fundacji,
c) Realizowanie uchwał Fundatorów,
d) Prowadzenie dokumentacji Fundacji,
e) Tworzenie i organizacja pracy Biura Fundacji,
f) Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
g) Zawieranie i negocjowanie umów niezbędnych dla realizacji celów Fundacji, h)
Reprezentacja Fundacji na zewnątrz.


§ 33
uchylony.


§34
1. Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy lub ustanowiona przez
nich Rada Fundacji.


§ 35
1. Fundacja ulega likwidacji wskutek zrealizowania celów zawartych w statucie lub
wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających realizację jej zadań
statutowych.
2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną
przeznaczone na realizację ustawowych działań Fundacji w zakresie wynikającym z jej
celów działalności.
4. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Dane kontaktowe do fundacji

FUNDACJA "MEDYCZNA SOLIDARNOŚĆ"

Adres: ul. Balonowa 43A, 54-129 Wrocław

NIP: 8943173617

REGON: 520018517

KRS: 000923233

Tel: 518 976 879

E-mail: kontakt@msf.org.pl

Ta strona używa cookies.

Skip to content